Yhteenkuuluvuuden tunne tekee toimivan tiimin

Knowit Knowit työpaikkana
WILHELMINA SUOMINEN
07.02.2017

Työelämän ja työskentelytapojen myllerryksessä myös tiimityö on muuttanut muotoaan. Kaikki eivät enää työskentele osana perinteistä tiimiä vaan tiimin jäsenet saattavat työskennellä saman projektin parissa ollen fyysisesti täysin eri paikoissa. Tällaisessa työskentelytavassa erityisesti kommunikoinnin ja hyvän yhteisymmärryksen merkitys kasvaa. Digitalisaation myötä yhteydenpito – sekä johdon, että tiimiläisten välillä – on helpottunut ja työt hoituvat samalla tavalla riippumatta työpisteen sijainnista. On kuitenkin tärkeää, että kaikki työntekijät kokevat olevansa osa työyhteisöä, yritystä ja sen tavoitteita.

Knowitilla tiiminvetäjänä työskentelevä Johanna Väisänen kertoi, että omasta tiimistä pidetään aina huolta ja sen tuoma tuki on käden ulottuvilla, vaikka päivittäisiä kohtaamisia ei jäsenten välillä ole. Yhteyttä omaan tiimiin pidetään tiiviisti ja apua on tarjolla niin tiimiläisiltäkuin esimieheltä.

Knowitin työntekijät kokoontuvat muutaman kuukauden välein tapaamisiin toimistolle, joissa keskustellaan yrityksen yhteisistä asioita ja tavataan työkavereita. Knowitilla on lisäksi vuosittain useita koulutuksia ja tapahtumia, joihin kaikki työntekijät osallistuvat riippumatta siitä, missä tiimissä tai projektissa he työskentelevät. Yhteiset kesäjuhlat ja pikkujoulut tarjoavat hauskaa tekemistä ja mahdollisuuden tutustua omaan työporukkaan paremmin.

Tiimi on aina muutakin kuin pelkkä osiensa summa, sillä vaikka jokainen tuo tiimiin oman vahvuutensa ja osaamisensa, yhteinen päämäärä ja ryhmädynamiikka pitävät tiimin kasassa ja edistävät kaikkien kehittymistä. Tiimin jäsenten ei tarvitse osata kaikkea yksin – siihen tiimien voima juuri perustuukin, kun monta eri osaajaa kohtaavat toisensa ja muuttuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja kun tiimin jäsen kohdataan yksilönä, otetaan hänet huomioon osaamisineen ja osaamattomuuksineen sellaisena kuin hän on, hän myös kokee helpommin olevansa osa tiimiä, osa yritystä. Tiimin yhteenkuuluvuus ja tiimityön toimivuus tulevat korostumaan työelämässä tulevaisuudessa kasvavissa määrin.

Tiimityöhön tulisi panostaa jatkuvasti ja toimintatapoja pitäisi kehittää niin yrityksen kuin tiimien sisällä. Knowitilla huomioidaan lisäksi tiimien erilaiset kehitystarpeet ja kiinnostuksenkohteet, tiimien vetäjät pitävät omalle porukalleen kohdennettuja koulutuksia tarpeiden mukaan ja kaikkien toiveita kuunnellen. Rentoutumista ei pidä myöskään unohtaa. Johanna kertoi, että hän järjestää tiiminsä kanssa koulutuksien lisäksi hauskaa yhteistä tekemistä kuten Escape Room –haasteen ratkaisemista tai Pokemon Go:n pelaamista yhdessä.

Tiimityöskentelyssä oleellista on tunnistaa se, mikä siitä tekee onnistuneen ja antoisan. Työyhteisön on hyvä pohtia keinoja, joiden avulla tiimityöskentely ei jää jalkoihin alati kehittyvässä uuden työkuvan maailmassa. Hyvää työmotivaatiota ja tiimin yhteenkuuluvuutta voidaan parantaa jo hyvinkin pienillä, arkisilla asioilla. Ryhmädynamiikka kun syntyy parhaiten aidoista kohtaamisista. On tärkeää, että sen ammattiosaamisen lisäksi osattaisiin katsoa tiimiläisiä yksilöinä ja tiedettäisiin heistä vähän muutakin kuin pelkkä ansioluettelon sisältö. Myös yhteisten juttujen tekeminen tiimiläisten kesken työasioiden ulkopuolella auttaa tiimiä hitsautumaan paremmin yhteen. Jokainen tiimin jäsen on lisäksi omalta osaltaan vastuussa tiimin toimivuudesta ja yhteishengen löytymisestä. Yksittäisen työntekijän motivaatio ja halu puhaltaa yhteen hiileen ovat merkittävässä roolissa tiimityön onnistumisessa. Parhaassa tapauksessa yksi henkilö saattaa motivoida koko tiimin parempiin suorituksiin oman asenteensa ja innostuksensa kautta.

Jos olet tiimihenkinen ja kaipaat uusia haasteita, katso avoinna olevat työpaikat.

Knowit Finland

Lue lisää